Subscriu-te a la
 
Estructura > Estatuts

Estatuts

Aprovats en l'Assemblea Extraordinària de Socis celebrada el dimecres 31 de juliol  de 2013.

 

 

CAPÍTOL I
LA DENOMINACIÓ, ELS FINS, EL DOMICILI I L’ÀMBIT D’ACTUACIÓ

 

Article 1. Denominació

Amb la denominació d’ASSOCIACIÓ JOVENTUTS MUSICALS DE BANYOLES es va constituir l’any 1999, una entitat sense ànim de lucre que, a partir d’ara, regularà les seves activitats d’acord amb la Llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions (DOGC 2423, d’1 de juliol), la Llei Orgànica 1/2002 de 22 de març reguladora del dret d’associació (BOE de 26 de març del 2002), la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya relativa a les persones jurídiques, les seves normes complementàries i les que en cada moment els siguin aplicables i pels Estatuts vigents. L’entitat té personalitat jurídica pròpia i capacitat plena d’obrar per a administrar i disposar dels seus béns i complir els fins que es proposa.


L’entitat va ser inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya el 28 de gener de 1999 amb el número 3624 de la Secció 1a de Registre de Girona.

 

L’Associació Joventuts Musicals de Banyoles forma part de la Federació de Joventuts Musicals de Catalunya i de la Confederació de Joventuts Musicals d’Espanya, associada aquesta darrera a la Federació de Jeunesses Musicales International.

 

Article 2. Finalitats
1. Contribuir al coneixement, cultiu, foment i difusió de les diferents tradicions musicals i diferents mitjans d’expressió així com de l’art en general impulsant la creativitat.
2. Estimular l’interès vers les diferents tradicions musicals i diferents mitjans d’expressió.
3. Actuar perquè l’accés a la música sigui reconegut com un dret fonamental de la persona, incidint en l’àmbit artístic, cultural i pedagògic mitjançant l’organització de cursos de música, cicles de concerts, audicions musicals, sessions pedagògiques, col·loquis, concursos i altres expressions que contribueixin al millor compliment de les finalitats socials de l’Associació.
4. Impulsar la promoció i contractació d’intèrprets i compositors catalans amb especial atenció als joves.
5. La creació i manteniment d’ un fons de documentació, donant-li la divulgació necessària.
6. Facilitar l’intercanvi d’actuacions entre artistes de la resta de l’Estat espanyol i d’arreu del món.
7. Col·laborar amb altres entitats d’àmbit local, estatal i internacional amb finalitats semblants.
8. Impulsar la investigació, edició, interpretació i difusió del patrimoni musical mundial en especial atenció al català.
9. Organitzar i gestionar activitats musicals i culturals en general per encàrrec, en règim de licitació pública, contractació directe o subcontractació per part d’empreses privades o organismes públics. La feina d’organització i gestió per part de l’Associació podrà ser gratuïta o retribuïda.
10. Llogar o adquirir equipaments i locals sempre que sigui necessari per a una millor consecució de les tasques encomanades.
11. Editar publicacions en qualsevol suport.
12. Qualsevol altre finalitat que correspongui a la naturalesa de l’entitat i que pugui ser decidida pels seus òrgans directius.

 

Article 3. Activitats
Per a dur a terme els seus objectius, l’Associació pot organitzar concerts, festivals, concursos, concerts per a escolars, cursos de dinamització musical, conferències, publicacions especialitzades i totes aquelles altres activitats que puguin contribuir a l’assoliment de les seves finalitats.

 

L’Associació no té ànim de lucre, i dedica tots els excedents que eventualment pot obtenir al desenvolupament de les activitats detallades en el paràgraf anterior.

 

Article 4. Domicili

El domicili de l’Associació s’estableix al carrer Major, 3 baixos de Banyoles. L’òrgan de govern té la seu en el domicili esmentat.

 

L’àmbit d’activitat principal a l’entitat l’assenyala el domicili social. No obstant això, també es considera indicativa de l’àmbit d’activitat qualsevol altre referència geogràfica (sigui de caràcter local, estatal o internacional) relacionada amb les activitats de l’Associació.

 

Article 5. Àmbit d’actuació
L’Associació majoritàriament desenvolupa les seves activitats en el municipi de Banyoles i a la comarca del Pla de l’Estany però també pot desenvolupar activitats a la Comunitat Autònoma de Catalunya, (per ella mateixa o en col·laboració amb entitats amb finalitats anàlogues) a la resta de l’Estat i a l’estranger. L’àmbit principal de les seves activitats és a Catalunya.
 

Article 6. Durada
L’Associació té una durada indefinida i només es dissoldrà en la forma prevista en la Llei i en els presents Estatuts Socials.

 

 

CAPÍTOL II
ELS MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ, ELS SEUS DRETS I LES SEVES
OBLIGACIONS

 

Article 7. Capacitat dels seus membres.
1. Poden formar part de l’Associació totes les persones físiques i jurídiques que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès en les seves finalitats. Per formar part de l’Associació s’haurà d’omplir la butlleta d’ingrés corresponent i fer-la arribar a l’oficina de l’Associació per qualsevol via. Posteriorment la persona sol·licitant rebrà la corresponent acceptació com a nou membre de l’entitat.

2. Els nous membres associats adquiriran el dret de vot a l’Assemblea General tres mesos després de la seva admissió. Els menors de 18 anys també podran ser membres de l’Associació si ho sol·liciten i estaran exents del pagament de quota. Aquests membres menors d’edat no podran formar part de la Junta Directiva i els menors de catorze anys no podran votar en les assemblees.
3. La Junta, per acord de l’Assemblea General, pot distingir amb el títol de Membre Honorífic aquelles persones o entitats que, per la seva trajectòria, per la seva exemplaritat o per la seva actuació cívica, social o professional han contribuït de forma destacada a assolir les finalitats que persegueix l’Associació. La distinció de Membre Honorífic a una l’entitat o persona no comporta la condició jurídica de soci. El nomenament es farà per acord de l’Assemblea General a proposta d’un vint per cent dels seus membres o a proposta de la Junta Directiva.

 

Article 8. Drets dels membres
1. Assistir amb veu i vot a les reunions de les assemblees.
2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs
directius.
3. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.
4. Delegar en un membre en cas d’impossibilitat d’assistir a les assemblees. Cada persona associada podrà presentar un nombre màxim de dues delegacions de vot sempre que la delegació de vot s’hagi notificat per escrit a la Junta Directiva amb deu dies d’antelació, com a mínim.
5. Votar per correu en tots els processos electorals que es convoquin en cas que no sigui possible assistir-hi i sempre que s’actuï d’acord amb la normativa que disposi el Reglament Intern.
6. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’Associació, d’acord amb les normes legals i estatuàries.
7. Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
8. Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.
9. Rebre informació sobre les activitats de l’Associació.
10. Fer ús dels serveis comuns que l’Associació estableixi o tingui a la seva disposició.
11. Formar part dels grups de treball.
12. Posseir un exemplar dels estatuts i de les normes de règim intern.
13. Consultar els llibres de l’Associació.
14. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l’Associació.

 

Article 9. Deures dels membres
1. Comprometre’s amb les finalitats de l’Associació i participar activament per assolir-les.
2. Contribuir al sosteniment de l’Associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d’acord amb aquests.
3. Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatuàries.
4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’Associació.

 

Article 10. Causes de baixa dels seus membres
1. Que ho decideixi la persona interessada la qual ha de comunicar per escrit la seva decisió a la Junta Directiva.
2. No satisfer les quotes, derrames i aportacions fixades per l’Assemblea General.
3. No complir les obligacions estatuàries.
4. Per defunció.
La baixa en la condició de membre no eximeix l’interessat de complir amb les obligacions econòmiques pendents.

 

Article 11. Règim disciplinari. Responsabilitat dels membres
Els membres responen dels danys que causin a l’Associació per incompliment de la llei o dels Estatuts o per actes o omissions negligents i poden ser amonestats o suspesos en la seva condició d’associats amb una suspensió temporal en la seva condició d’associats de l’Associació per la Junta Directiva.

 

Article 12. El procediment sancionador
1. El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor que tramita l’expedient i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia de l’Associació presumptament infractora. La resolució final, que ha de ser motivada, l’aprova la Junta Directiva amb el vot favorable de dues terceres parts dels seus membres en un període màxim de quinze dies.
2. Els membres sancionats poden recórrer davant l’Assemblea General contra les sancions acordades. El recurs es presenta per escrit i la Junta Directiva l’ha d’incloure a l’ordre del dia de la primera Assemblea General que se celebri.

 

 

CAPÍTOL III
L’ASSEMBLEA GENERAL


Article 13. L’Assemblea General
1. L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de govern de l’Associació. Els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.
2. Els membres de l’Associació, reunits en Assemblea General, legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són de la seva competència.
3. Tots els membres de l’Associació queden subjectes als acords de les assemblees, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.
4. L’ordre del dia de les Assemblees hauran d’incloure, com a mínim, el que determina la normativa aplicable.

 

Article 14. Reunions de l’Assemblea General
1. L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària un cop l’any, dins els mesos compresos entre gener i juny, ambdós inclosos.
2. L’Assemblea General es reuneix amb caràcter extraordinari sempre que es consideri necessari, per decisió de la Junta Directiva o quan ho sol·liciti un nombre de membres no inferior al deu per cent. En aquest darrer cas, l’Assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies comptats a partir de la sol·licitud.
3. Les reunions de l’Assemblea General les presideix la presidència de l’Associació. En cas d’absència el substitueixen, successivament, les vicepresidències, per ordre de prelació, o la vocalia de més edat de la Junta Directiva. La secretaria l’ocupa el mateix càrrec a la Junta Directiva i, en absència seva, una vocalia.
4. La secretaria, o la vocalia que faci les funcions en absència del titular, és qui redacta l’acta de cada reunió. L’acta ha de contenir un extracte de les deliberacions, els acords adoptats, el resultat de les votacions i la llista de membres presents i representats.
5. Al començament de cada reunió de l’Assemblea General, amb independència del caràcter ordinari o extraordinari, es procedirà a la lectura i aprovació per part dels assistents de l’acta de la sessió anterior amb independència que aquesta fos ordinària o extraordinària.


Article 15. Convocatòries
1. La convocatòria de les Assemblees Generals, tant ordinàries com extraordinàries, es fa per escrit i es tramet individualment a tots els membres, per qualsevol mitjà que garanteixi la recepció per part del destinatari, com a mínim quinze dies abans de la data de la reunió.
2. L’escrit de convocatòria ha d’indicar la data, l’hora i lloc de la reunió, la primera i segona convocatòria amb una diferència de trenta minuts com a mínim entre una i l’altra així com l’ordre del dia amb expressió concreta dels temes a tractar acompanyada de l’acta de l'Assemblea General anterior.


Article 16. Quòrum d’assistència
1. Per poder adoptar acords caldrà l’assistència, en primera convocatòria, del cinquanta per cent dels associats més un. Si no s’aconseguís aquest quòrum, un cop superat el termini anunciat en l’avís de convocatòria se celebrarà la reunió en segona convocatòria, en la qual els acords es podran prendre amb independència del nombre d’assistents.
2. La condició de membre de l’Associació s’ha d’acreditar mitjançant la presentació del carnet de soci vigent o la certificació de la secretaria de constar en la base de dades de socis actualitzada de l’Associació.

 

Article 17. Facultats de l’Assemblea Ordinària
1. Examinar i aprovar, si s’escau, la gestió social realitzada per la Junta Directiva.
2. Examinar i aprovar, si s’escau, el Balanç de Situació, els Comptes de Resultats i la Memòria anual del darrer exercici.
3. Examinar i aprovar, si s’escau, els pressupostos anuals d’ingressos i despeses i el projecte d’activitats que els justifica.
4. Establir les línies generals d’actuació que permetin a l’Associació les finalitats per a les quals ha estat constituïda.
5. Fixar les quotes ordinàries i extraordinàries.
6. Elegir i destituir el membres de la Junta Directiva.
7. Resoldre els recursos presentats pels membres sancionats per la Junta Directiva i decidir, en darrera instància, sobre la seva baixa o separació definitiva, d’acord amb el procediment previst a l’article 12.
8. Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser membre i les altes i baixes registrades des de l’anterior Assemblea.
9. Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui atribuïda expressament a cap altre òrgan de l’Associació. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l’Assemblea General.

 

Article 18. Facultats de l’Assemblea General Extraordinària.
1. Modificar els estatuts.
2. Aprovar el Reglament de Règim Intern.
3. Sol·licitar la declaració d’Utilitat Pública.
4. Acordar la integració de l’Associació a una altra federació.
5. Acordar l’adquisició, disposició, alienació o gravamen de béns immobles.
6. Qualsevol assumpte instat pels promotors de l’Assemblea General Extraordinària.
7. Acordar la dissolució de l’Associació.


Article 19. Quòrum per a l’adopció d’acords
1. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels membres presents o representats.
2. El deu per cent del membres pot sol·licitar a la Junta Directiva la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes per tractar, sempre que ho facin almenys cinc dies abans de la celebració de l’Assemblea. Si la presenta directament a l’Assemblea, l’aprovació dels temes no inclosos en l’ordre del dia requereix una majoria de tres quartes parts dels membres presents i representats.
3. L’Assemblea General Extraordinària adoptarà els seus acords per la majoria de vots equivalents a les dues terceres parts dels membres presents i representats.

 

 

CAPÍTOL IV
LA JUNTA DIRECTIVA

 

Article 20. Composició i naturalesa de la Junta Directiva
1. La Junta Directiva té caràcter col·legiat i és l’òrgan que gestiona, administra i representa els interessos de l’Associació d’acord amb la llei, els presents Estatuts i les disposicions de l’Assemblea General.
2. La Junta Directiva està formada per la presidència, la vicepresidència, la secretaria, la tresoreria i un mínim de quatre vocalies, elegits entre les persones, majors d’edat, en ple ús dels seus drets civils i que no estiguin afectades per motius d’incompatibilitat legalment establerts. Exerceixen el càrrec durant un període de quatre anys i poden ser reelegits.
3. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament però tenen dret a la bestreta i al reembossament de les despeses, degudament justificades, i també a la indemnització pels danys que se’n derivin. Els membres de la Junta Directiva que realitzin funcions que no siguin les ordinàries de govern podran ser retribuïdes.
4. Aquest òrgan de govern, si s’hi produeixen vacants durant el termini per al qual han estat designats els seus membres, pot nomenar substituts, els quals ocupen el càrrec fins a la següent reunió de l’assemblea general que ratificarà la renovació de càrrecs i procedirà a inscriure’ls al Registre d’Associacions.
5. Quan la secretaria o la presidència són renovades en el transcurs de l’Assemblea, la certificació la realitza la secretaria sortint, amb el vistiplau de la presidència sortint i amb les signatures de la secretaria i de la presidència entrants.


Article 21. Elecció dels membres de la Junta Directiva
1. L’elecció dels components de la Junta Directiva, per l’Assembla General, es fa per sufragi, universal, directe, lliure i secret, mitjançant la presentació de candidatures completes tancades. La persona que encapçala la candidatura que resulti elegida exercirà la presidència i designarà posteriorment, entre els seus membres, els altres càrrecs de la Junta Directiva.

2. Les candidatures presentades formalment tenen dret a una còpia de la llista de membres i dels seus domicilis, certificada per la secretaria, amb el vistiplau de la presidència.
3. Un cop convocada l’Assemblea General, els membres de l’Associació tenen deu dies per presentar les candidatures i la Junta Directiva ha de facilitar-ne la difusió.
4. Les persones que han estat elegides mantenen els seus càrrecs a la Junta Directiva fins al final del seu mandat, encara que l’Associació a què pertanyin causi baixa com a soci de l’Associació.


Article 22. Substitució dels membres de la Junta Directiva
Els membres de la Junta Directiva cessen en els seus càrrecs per:
1. Haver transcorregut el període del seu mandat.
2. Dimissió voluntària presentada per escrit.
3. Malaltia o incapacitat per exercir el càrrec.
4. Sanció imposada per una falta comesa en l’exercici del seu càrrec, d’acord amb el que estableix l’article 12 dels presents Estatuts.
5. Per destitució efectuada pel President prèvia incoació de l’expedient disciplinari corresponent.
Les vacants que es produeixen s’han de cobrir en la primera reunió de l’Assemblea General que es celebri. Mentrestant, un altre soci proposat i designat per la Junta Directiva pot ocupar provisionalment el càrrec.

Article 23. Reunions de la Junta Directiva
1. La Junta Directiva es reuneix, prèviament convocada per la presidència (o per la persona que la substitueixi), a iniciativa pròpia o d’una tercera part dels seus components i queda vàlidament constituïda quan hi assisteixen la meitat dels seus membres. La convocatòria s’ha de realitzar amb una antelació mínima de quinze dies.
2. La Junta Directiva es reunirà, com a mínim, cada dos mesos.
3. Els membres de la Junta Directiva han d’assistir a totes les reunions que es convoquin, però poden excusar la seva assistència per causes justificades. En qualsevol cas és indispensable l’assistència de la presidència o de la secretaria, o de les persones que legalment les substitueixen.
4. Els acords es prenen per majoria de vots dels assistents, i en cas d’empat decideix el vot de qualitat de la presidència.
5. Un membre de la Junta Directiva no pot exercir el dret de vot en la presa de decisions sobre els assumptes que entrin en conflicte o que puguin representar un benefici personal o professional respecte a l’Associació.
6. La secretaria redacta l’acta de cada reunió, que han de signar ella mateixa i la presidència, i ha de contenir l’ordre del dia, un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista dels assistents a la reunió.
7. Al començament de cada reunió es llegeix l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni.

 

Article 24. Facultats de la Junta Directiva
1. Representar, dirigir i administrar l’Associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
2. Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.
3. Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’Associació.
4. Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de l’Associació han de satisfer.
5. Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.
6. Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.
7. Contractar els empleats que l’Associació pugui tenir.
8. Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
9. Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç les finalitats de l’Associació, i autoritzar, si cal, els actes que aquests grups projectin dur a terme.
10. Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hagin d’encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
11. Concertar pòlisses de crèdit amb l’aval d’entitats públiques o privades o per pignoració de subvencions atorgades.
12. Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:
- Subvencions o altres ajuts.
- L’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana.
- Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l’article 36.
- Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.
- Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de govern de l’Associació o que li hagi estat delegada expressament.

 

Article 25. Delegacions de la Junta Directiva
1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços del seus components.
2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o més mandataris per exercir les funcions que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.

 

Article 26. La presidència i les vicepresidències
La presidència té les següents atribucions:
1. Dirigir i representar legalment l’Associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
2. Presidir i dirigir els debats de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
3. Emetre un vot de qualitat, decisori en els casos d’empat.
4. Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
5. Visar les actes i els certificats confeccionats per la secretaria de l’Associació.
6. Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l’Assemblea General o la Junta Directiva.
7. Vetllar per les finalitats de l’Associació.

8. La presidència és substituïda, en cas d’absència o malaltia, per la vicepresidència primera o segona o la vocalia de més edat de la Junta, per aquest ordre.


Article 27. La Secretaria
La secretaria té les següents funcions:
1. Portar el control del fitxer i el Registre de membres.
2. Dirigir els treballs administratius de l’Associació.
3. Redactar les actes de les reunions dels òrgans de govern i representació.
4. Redactar i autoritzar les certificacions que s’hagin de lliurar, amb el vistiplau del President.
5. Custodiar la documentació de l’Associació.
6. Confeccionar, conjuntament amb la tresoreria, el projecte d’activitats que acompanya el pressupost, i elaborar la memòria que explica els resultats de la seva gestió.
7. Vetllar pel compliment de les disposicions legals.
8. En cas d’absència de la secretaria, la substitueix la vocalia més jove de la Junta Directiva.


Article 28. La Tresoreria
Les funcions de la tresoreria són les següents:
1. Custodiar i controlar els recursos econòmics de l’Associació, sigui quina sigui la seva naturalesa.
2. Confeccionar i actualitzar l’inventari de béns.
3. Dirigir la comptabilitat, confeccionar i liquidar el pressupost i elaborar els comptes generals de l’entitat.
4. Signar els rebuts de les quotes i els altres documents comptables i de tresoreria.
5. Ingressar els recursos obtinguts per l’Associació en els comptes corrents i d’estalvi oberts en entitats financeres.
6. Fer efectiu el pagament de les factures aprovades per la Junta Directiva.


Article 29. Les vocalies
Les vocalies assumeixen les funcions que els delega la Junta Directiva i presideixen les comissions de treball que la Junta decideix crear.

 

 

CAPÍTOL V
LES COMISSIONS O GRUPS DE TREBALL

 

Article 30. Comissions i grups de treball
La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l’han de plantejar els membres de l’Associació que vulguin formar-los, els quals n’han d’assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.
La Junta Directiva s’ha de preocupar d’analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions.

 

 

CAPÍTOL VI
OBLIGACIONS DOCUMENTALS


Article 31. Obligacions documentals de l’Associació.
1. Com a garantia de l’efectivitat dels drets dels membres i de les terceres persones que hi estableixin relació, l’Associació ha de portar un llibre de registre de socis i un llibre d’actes, un llibre d’inventari de béns i els llibres de comptabilitat adequats a les seves activitats. Aquests llibres han d’estar a disposició dels membres, amb observança del que disposa la legislació vigent sobre protecció de dades.
2. Aquests llibres, amb la signatura de la presidència i de la secretaria en el primer full, han d’ésser diligenciats pel Registre d’Associacions.

 

CAPÍTOL VII
RÈGIM ECONÒMIC

 

Article 32. Recursos econòmics
Els recursos econòmics previstos per al desenvolupament de les activitats de l’Associació són els següents:
1. Les quotes que estableixi l’Assemblea General per als seus membres.
2. Les subvencions oficials o particulars.
3. Les herències, llegats i donacions.
4. Les rendes i els ingressos que pugui obtenir del seu propi patrimoni.
5. Els ingressos procedents de les activitats que, en compliment dels fins socials, acordi realitzar.

Article 33. Exercici econòmic
L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre.


Article 34. Disposició de fons
1. En els comptes corrents, d’estalvi i tota mena d’instruments financers oberts en entitats financeres hi ha de figurar tres signatures, dues de les quals han de ser obligatòriament les de la presidència i tresoreria.
2. Per a disposar dels fons caldrà dues de les tres firmes registrades, amb caràcter solidari. La Junta podrà atorgar firma a tercera persona, empleat o no, per disposar de fons.

 

 

CAPÍTOL VIII
RÈGIM DISCIPLINARI


Article 35. Règim Disciplinari
La Junta Directiva pot sancionar les infraccions comeses pels associats que incompleixen les seves obligacions. Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’Associació, segons el que estableixi el reglament intern.
El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies amb una audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l’adopta aquest òrgan de govern també dins d’un període de 15 dies.
Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades hi poden recórrer davant la primera Assemblea General si el reglament intern estableix el procediment per fer-ho.

 

 

CAPÍTOL IX
DISSOLUCIÓ
 

 

Article 36. Dissolució
L’Associació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General convocada amb caràcter extraordinari per a aquest fi.

 

Article 37. Causes de dissolució
1. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’Associació, com a la finalitat, extinció i liquidació de qualsevol operació pendent.
2. L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.
3. Els membres de la Junta Directiva i de l’Associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que els mateixos hagin contret voluntàriament.
4. El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a l’entitat pública o privada sense afany de lucre que en l’àmbit territorial d’actuació de l’Associació més s’hagi destacat per la seva activitat en àmbits culturals.
5. Les funcions de liquidació i execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d’aquest mateix article són competència de la Junta Directiva si l’Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.


Article 38. Acord de dissolució
L’Associació només pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi, amb el vot favorable de les dues terceres parts dels associats presents o representats.

 

Article 39. Comissió liquidadora
1. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes, tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’Associació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
2. Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d’aquest mateix article són competència de la Junta Directiva, si l’Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.
3. Els membres de l’Associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.


Article 40. Destinació dels béns
El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a l’entitat pública o privada sense afany de lucre que, en l’àmbit territorial d’actuació de l’Associació, s’hagi distingit més en la difusió de la música.

Estatuts
 
Documents adjunts:
 
 
 
accés associacions
usuari:    clau:

 

avisos legals| disseny web disseny web
Xarxa de Músiques de Catalunya Joventuts Musicals de Catalunya